Ko mēs darām

MŪSU DARBĪBAS MĒRĶIS ir palīdzēt sievietēm invalīdēm kļūt par pilntiesīgām sabiedības loceklēm.

MŪSU DARBĪBAS UZDEVUMI:

 • Rūpēties par sieviešu invalīdu informēšanu un izglītošanu;
 • Apvienot sievietes kopīgai savu problēmu apzināšanai un risināšanai;
 • Sniegt psiholoģisku un morālu atbalstu sievietēm invalīdēm;
 • Sadarboties ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar citām juridiskām un fiziskām personām gan Latvijas republikā, gan ārvalstīs, kas sekmētu organizācijas mērķu īstenošanu.

MŪSU DARBĪBAS METODES:

 • Projektu izstrāde;
 • Kultūras un labdarības pasākumi;
 • Humānās palīdzības sagāde un sadale;
 • Veicam citas likumos atļautas darbības.

RESURSU PIEDĀVĀJUMS:

 • datora lietošana;
 • interneta lietošana;
 • izdrukas:
  • melnbaltas;
  • krāsainas;
 • skanēšana;
 • fakss;
 • rokdarbu iemaņu apgūšana;
 • konsultācijas un atbalsts.